Treking NEPAL - 3 vrhovi, 3 prelazi, 3 doline - november 2016 - Navzdol-1

20. 11. 2016 824