Črna gora 2016 - Durmitor - Bobotov kuk

29. 6. 2016 1233