Nepal, Everest trek - november 2012 - Chukung Ri - Kalapathar

18. 11. 2012 1384