Pregled OVO (PPE)

  1876


Delo na višini je z zakonom določeno, kot nevarno delo. Kakšno delo velja za delo na višini je določeno s predpisi, ki so usklajeni z mednarodnimi standardi Evropske unije. Oseba, ki opravlja delo na višini mora biti zaščitena in zavarovana s posebej predpisano opremo za delo na višini.

Pregled osebne varovalne opreme (OVO) klikni za ponudbo

KAJ JE DELO NA VIŠINI?

Delo na višini je z zakonom določeno, kot nevarno delo. Kakšno delo velja za delo na višini je določeno s predpisi, ki so usklajeni z mednarodnimi standardi Evropske unije. Oseba, ki opravlja delo na višini mora biti zaščitena in zavarovana s posebej predpisano opremo za delo na višini.
Opremo za delo na višini poleg delavcev v industriji uporabljajo tudi osebe, ki izvajajo profesionalno ali prostovoljno reševalno delo kot so gasilci, gorski reševalci, jamarski reševalci, reševalci iz sotesk in kanjonov itd. Ne glede na to, da ne gre za klasično, industrijsko delo na višini mora biti takšna oprema obvezno podvržena periodičnim pregledom, kot predpisuje zakon.

 


 

28.08.2013_002

SLOVENSKI PREDPISI, ki urejajo delo na višini

Pregled in preskus se opravi v skladu z 8. točko 3. člena in 19. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11), 9. členom Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur.l.RS, št. 89/99 in 39/05) in 9. členom Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l.RS, št.101/04).

UPOŠTEVANI PREDPISI

1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št. 43/11),
2.
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur.l.RS 89/99 in 39/05)
3.
Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur.l.RS 97/00, 73/03, 29/05, 23/06 in 67/11),
4.
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l.RS, št. 101/04).

OPREMA ZA DELO NA VIŠINI

Osnovna in specialna oprema varuje osebo pred zunanjimi vplivi in pred padcem v globino. Je edina povezava med osebo in objektom, kjer oseba dela. Življensko dobo opreme predpiše sicer proizvajalec. Generalno velja, da je življensko doba tekstila in plastike 10 let, za kovinsko opremo pa neomejeno razen, če je ob periodičnem pregledu ugotovljeno, da kos opreme, ki je predmet pregleda, ne ustreza več standardom. Enako seveda velja tudi za tekstil in plastiko.
Predmet periodičnih pregledov je vsa oprema, ki je označena s CE oznako in ima določen evropski standard EN. Za vsak kos opreme je s standardom natančno določeno kakšen mora biti, da je še uporaben za delo oziroma ob kakšnih napakah, obrabah in spremembah ga je treba izločiti iz uporabe.

23.03.2014_011

ASAP - pomemben kos opreme
za delo na višini

Predmet pregleda so tudi vsi samovarovalni kompleti, čelada in plezalni pas za gibanje po feratah!!!
Predvsem oprema namenjena izposoji je lahko izpostavljena nenadzorovani uporabi. Poleg dnevnih pregledov je pregled vsakih 12 mesecev obvezen.

Samovarovalni_komplet

Komplet za varnejše premagovanje ferat

 

PERIODIČNI PREGLEDI

Za vsak kos opreme proizvajalec določi način in čas, ko mora biti pregledan. Vendar to za uporabnika ni zavezujoče. Zavezujoč je zakon, ki je v skladu Evropsko direktivo (89/391/EEC 12.06.1989), ki govori o varstvu pri delu na višini in opredeljuje takšne inšpekcijske preglede osebne varovalne opreme za delo na višini. To pa je vsakih 12 mesecev  ali manj, če tako določi podjetje, ki izvaja dela na višini.
Evropska direktiva (89/656/EEC 30.11.1989) predpisuje minimalne zdravstvene in varnostne zahteve za osebno varovalno opremo, ki se uporablja za delo na višini.

OSEBA, KI LAHKO IZVAJA TAKŠNE PREGLEDE

Kdo lahko izvaja takšne preglede je določeno in opredeljeno s standardom EN 365:2004. Takšna oseba ima po veljavnih standardih pridobljen certifikat za takšno delo.
Eno od podjetji, ki v Evropi izvajajo usposabljanje oseb s pooblastili za pregled OVO je PETZL.

DOKUMENTACIJA, KI SPREMLJA VSAK KOS OPREME

Teh.podatki_1

Opremi je priložena tehnična dokumentacija

Ob nakupu opreme je le ta opremljena z zakonsko obveznim dokumentom, ki govori o namenu opreme, pravilni uporabi, hrabmi in standardu kateremu je podvržena (TEHNIČNA DOKUMENTACIJA).
Ko oprema prispe v podjetje, društvo ali drugo organizacijo mora bito opremljena z identifikacijsko številko, če ta že ni tovarniško vtisnjena v opremo. Za vsak kos opreme posebej pripravimo "sledilni dokument", ki spremlja opremo do izločitve iz uporabe.
Za vsak kos opreme je nujno potrebna sledljivost dogodkov, ki so lahko vplivali na spremembo opreme. Sem spadajo tudi opombe dodane ob vsakokratnem periodičnem pregledu.

PERIODIČNI PREGLED

- identifikacija OVO in preverjanje tehničnih navodil proizvajalca
-
pregled zgodovine OVO – zapisnika o zadnjem pregledu OVO
-
preverjanje skladnosti z Evropsko regulativo – oznaka CE in Evropskimi normami EN preverjanje starosti in življenjske dobe (oprema    brez zakonsko določenih oznak se izloči iz uporabe)
- preverjanje starosti in življenske dobe - oprema, ki presega z zakonom določeno maksimalno starost se izloči iz uporabe
- vizualni in taktilni pregled
- test uporabnosti in s strani proizvajalca predpisanih lastnosti
-
izdelava zakonsko obvezne dokumentacije (Zapisnik in Poročilo za pregledano opremo, ki velja 12 mesec ali manj)

23.06.2015_099

Vsak kos opreme se izredno podrobno pregleda

V podjetju ali drugi organizaciji za oremo (hramba, periodični pregledi) po navadi skrbi varnostni inženir ali druga pooblaščena oseba. Za opremo v uporabi delavca, reševalca itd pa je odgovoren uporabnik. Sam opravi dnevni vizualni in funkcionalni pregled, o vseh odstopanjih takoj obvesti pooblaščeno osebo. V spremno dokumentacijo za vsak kos opreme se takoj vpiše tudi vsak izredni dogodek (padec, poškodovanje, preobremenitev itd). Opremo se ne sme popravljati, spreminjati namembnosti ali dograjevati. Vse našteto ima za posledico izločitev iz nadaljnje uporabe. Kakršen koli dvom v funkcionalnost naprave ima lahko za posledico ponovni pregled ali celo začasno ali stalno izločitev iz uporabe.

22.06.2015_030

Oprema mora biti pravilno hranjena in vzdrževana

Vaše povpraševanje za pregled osebne varovalne opreme (OVO) pošljite na info@volontar.net ali pokličite na 041 603 130
Na voljo smo vam za vse dodatne informacije v zvezi z opremo, svetujemo pri nakupu in uporabi.